Ova Obavijest sadrži pregled informacija koje Suvremeno učilište u Splitu, s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguranja prava na pristup informacijama, a sve u skladu sa člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).
Svrha objavljivanja informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Suvremeno učilište u Splitu s obzirom na ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama pripada korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Suvremeno učilište u Splitu ograničit ce pristup informacijama:
• koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.
• ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se ureduje tajnost podataka;
• ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
• ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
• ako je informacija zaštićena zakonom kojim se ureduje područje zaštite osobnih podataka;
• ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
• ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,
• u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.
• ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;
– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti;
– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pristanka autora ili vlasnika.

Suvremeno učilište u Splitu, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na slijedeći način:
– putem službene Web stranice Učilišta,
– davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
– neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
– dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže informaciju ili
– na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)

Namjena informacija:
Namjena informacija u smislu ove Obavijesti je osiguravanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Način osiguravanja prava na pristup informacijama:
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom
zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s
organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom
određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, službeniku za informiranje:

pisanim putem na adresu:
Suvremeno učilište u Splitu Mike Tripala 6 21 000 Split

putem elektroničke pošte:
marin.saric@suvremenouciliste.hr

telefonom na broj:
021 323-077

Suvremeno učilište u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Marin Sarić