Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ravnatelj Suvremenog učilišta u Splitu, Alen Jerkunica donosi:

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

 

  1. Ovom Odlukom imenuje se službenik za informiranje u Suvremenom učilištu u Splitu, Mike Tripala 6, Split.
  2. Službenikom za informiranje imenuje se Marin Sarić, administrator projekata i javne nabave u Suvremenom učilištu u Splitu
  3. Službenik za informiranje:
  • Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Učilišta, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
  • Unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Učilišta
  • Osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom
  • Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnatelj:
Alen Jerkunica, univ. spec.oec