Opći podaci o programu

  • NAZIV PROGRAMA: Program izobrazbe – održiva uporaba pesticida
  • OBRAZOVNO PODRUČJE: Poljoprivreda, prehrana i veterina
  • CILJ IZOBRAZBE: Upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša

Opravdanost donošenja programa:

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014.) i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/2012) propisuju da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu za stjecanje stručnog znanja i kompetencija za usavršavanje u tehnologiji primjene pesticida u poljoprivredi. Donošenje ovog programa i provedba izobrazbe za cilj ima da obveznici edukacije završe izobrazbu najkasnije do 26. studenog 2015. godine kako je ovdje navedenim Zakonom i Pravilnikom propisano. Time postižemo ispunjavanje odredbi iz Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju akcijskog okvira Republike Hrvatske za postizanje održive uporabe pesticida.

Trajanje programa i način izvođenja nastave:

Izobrazba – održiva uporaba pesticida provodi se kroz 20 školskih sati u redovitoj nastavi. U prostorima Ustanove izvoditi će se teorijski dio programa u trajanju od 16 sati. Izobrazba se sastoji od osnovne(teoretske i praktične nastave) i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja, uzimajući u obzir različite uloge i odgovornosti obveznika.

Uvjeti upisa

Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike se može prijaviti punoljetna osoba ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina uz potvrdu liječnika obiteljske medicine o nepostojanju psihofizičkih zapreka za uporabu i rad sa pesticidima.

Radno okruženje

U primjeni pesticida radno okruženje čine sve poljoprivredne površine, povrtnjaci, parkovi i cvijetnjaci i to u svim vremenskim uvjetima, rad u zaštićenim prostorima kao što su staklenici i plastenici, te rad uz izloženost utjecaju različitih kemijskih sredstava.

  • Tečaj edukacije za održivu primjenu pesticida proći će najmanje 90.000 poljoprivrednika koji su u sustavu potpora, dok je u Upisniku OPG-a u Hrvatskoj registrirano oko 195.000 poljoprivrednih proizvođača.
  • Mnogi su poljoprivrednici do sada pesticide nekontrolirano, prekomjerno i nestručno primjenjivali na svojim njivama, u vinogradima i u voćnjacima. Prema evidenciji Udruge proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj se godišnje potroši od 4.500 do 6.000 tona sredstava za zaštitu bilja, ovisno o klimatskim uvjetima. Najčešće je riječ o otrovima takozvane 3. kategorije, do njih se do sada dolazilo posve legalno u slobodnoj prodaji i bez identifikacije u poljoprivrednim apotekama.
  • Procjenjuje se da najmanje 10% poljoprivrednika pri radu s pesticidima zaboravlja na mjere sigurnosti – pri kupnji, pripremi, prijevozu, čuvanju na gospodarstvu ili zbrinjavanju ambalažnog otpada od pesticida. Znanja o sredstvima za zaštitu bilja i njihovoj pravilnoj primjeni hrvatski će poljoprivrednici, kao i u drugim zemljama EU, morati obnavljati svakih pet godina.
  • Sredstva za zaštitu bilja od studenog 2015. godine profesionalci će moći kupovati i primjenjivati isključivo na osnovu potvrde o uspješno položenom ispitu, kojem će morati ponovno pristupati svakih pet godina.
  • Među tim su korisnicima obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi poljoprivrednici (u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, maslinarstvu i uzgoju ukrasnog bilja), tvrtke i zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine poput parkova i nasada, okućnica, sportskih terena, cesta i pruga

Nastavni plan i program

NASTAVNA CJELINA Teorija Praktična nastava Ukupno
Zakonski propisi 1 1
Sredstva za zaštitu bilja i mjere zaštite bilja 5 5
Sigurnosni sustavi za nabavu, čuvanje, prijevoz i primjenu sredstava za zaštitu bilja 5 5
Zaštita prirode i okoliša 3 3
Priprema za provjeru znanja i provjera znanja 2 2
Praktična nastava 4 4
UKUPNO TRAJANJE PROGRAMA 16 4 20

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

  • Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja (http://www.hcphs.hr/default.aspx?id=610radi provedbe izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje odgovarajućeg znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012).

*Naknadu snose fizičke osobe profesionalni korisnici pesticida, savjetnici ili distributeri, a može ih snositi i pravna ili fizička osoba koja zapošljava obveznike izobrazbe.

Naknade troškova, za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica uplaćivati će se zajedno u ukupnom iznosu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja obveznika izobrazbe.

Polaznici izobrazbe dužni su predočiti predavačkom timu dokaz o uplati naknade za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu.

Prijava

Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida možete preuzeti na slijedećem LINKU
Ukoliko želite našu pomoć pri popunjavanju prijavnice možete preuzeti upute koje smo pripremili za Vas na sljedećem LINKU
Za sve dodatne informacije i pitanja slobodno nam se obratite!